Úvod

Hlavní aktivity klastru ENVICRACK jsou zaměřeny na využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Zaměření klastru

Strategií klastru je zaměření na výzkumné a vývojové projekty v oblasti zpracování odpadů a využívání alternativních zdrojů energie.

Aktivity jsou zaměřeny na podporu jeho členů při zavádění a komerčním zhodnocování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Klíčový projekt

Klíčovým projektem řešeným klastrem ENVICRACK v období let 2012 – 2014 je společný projekt "Rozvoj inovací v klastru ENVICRACK - 2. etapa", více o projektu. »

Strategie klastru

Inovační strategie je založena na analýze trendů. Pozornost je zaměřena na řešení problémů s odpady a se snižováním množství emisí a zároveň snižováním nákladů spojených s výdaji na spotřebu energie. Po identifikaci problému je provedena analýza velikosti trhu a analýza, zda se jedná o příležitost.

Týmem expertů je proveden návrh technických opatření pro řešení problému. Cílem je nalezení řešení v souladu s požadavky udržitelného rozvoje, které budou přínosem pro konečného uživatele.

Aplikace vědeckovýzkumné činnosti v oblasti:

  1. Pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů
  2. Solární energie - přeměna slunečního záření na tepelnou a elektrickou energii
  3. Inovace v železniční dopravě - snížení spotřeby energií využitím rekuperace a akumulace energie